Thursday, 31 October 2013

Dipawali Greetings

Suresh Bhat

ती कुणाची झुंज होती? तो कसा जोहार होता?
जो निखारा वेचला मी तो निखारा गार होता!
हा कसा आता उन्हाचा निर्दयी पाऊस आला?
मी मघाशी पाहिलेला मेघ काळाशार होता!
गांजले ज्यांनी मला ते शेवटी माझेच होते...
हा कळीचा दंश होता! तो फुलांचा वार होता!
ह्या करंट्यांनी स्वतःचे फोडले आधीच डोळे..
(त्यांचियासाठी उद्याचा सूर्य अत्याचार होता!)
स्वागतासाठीच माझ्या भुंकले ते आदराने
थुंकले तोंडावरी तो केवढा सत्कार होता!
गाडल्या त्यांनी पिढ्या अन् ठेवला नाही पुरावा
ह्या स्मशानाच्या धन्यांचा देव ताबेदार होता!
लागला आहे अताशा वेदनेचा शौक त्यांना
(एरवी, त्यांचा सुखाचा चोरटा व्यापार होता!)
चोरली माझ्या घराची राखही त्याने परंतू
मी न केला ओरडा..तो चोर अब्रूदार होता!
पाहिला नाही जरी मी चेहरा मारेकर्‍याचा
लोकहो, माझा तरीही खून दर्जेदार होता!
ÔãìÀñÎã ¼ã›

ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã

झेपाऊन तरी बघ


मित्रा जरा आभाळात, झेपाऊन तरी बघ
तुझ्या पंखातले बळ, आजमाऊन तरी बघ

चारी दिशांना पसरलाय, छान सोनेरी प्रकाश
धीर धर थोडा काळ, धुके कायमचे असत नाही.

पचऊन सारे नकार, उचल एक-एक पाऊल
कवेत तुला घ्यायला, आतुर आहे आकाश
धुक्यात हरवलेल्या तुला, आज हे दिसत नाही
टिकुन रहा धिरोदात्तपणे, घेत यशाची चाहुल
कवीवसंत बापट
ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã

Ravindranath Tagor & Guru Thakur

ãäÌã¹ã¦¦ããè½ã£¾ãñ ¦ãî ½ãã¢ãâ Ààã¥ã ‡ãŠÀ Öãè ½ãã¢ããè ¹ãÆã©ãöãã ¶ããÖãè,
ãäÌã¹ã¦¦ããè½ã£¾ãñ ½ããè ¼ã¾ã¼ããè¦ã ÖãñÌãî ¶ã¾ãñ,
†Ìã¤ãèÞã ½ãã¢ããè ƒÞœã.

ªì:Œã¦ãã¹ãã¶ãâ ̾ããä©ã¦ã ¢ããÊãñʾãã ½ã㢾ãã ½ã¶ããÞãâ
¦ãî Ôãâã¦Ìã¶ã ‡ãŠÀãÌãÔã ‚ãÍããè ½ãã¢ããè ‚ã¹ãñàãã ¶ããÖãè,
ªì:ŒããÌãÀ •ã¾ã ãä½ãßãäÌã¦ãã ¾ããÌãã,
†Ìã¤ãèÞã ½ãã¢ããè ƒÞœã.

½ã㢾ã㠽㪦ããèÊãã ‡ãŠãñ¥ããè ‚ããÊãâ ¶ããÖãè
¦ãÀ ½ãã¢ãâ ºãß ½ããñ¡î¶ã ¹ã¡î ¶ã¾ãñ,
†Ìã¤ãèÞã ½ãã¢ããè ƒÞœã.

•ãØãã¦ã ½ãã¢ãâ ¶ãì‡ãŠÔãã¶ã ¢ããÊãâ
‡ãñŠÌãß ¹ãŠÔãÌã¥ãî‡ãŠÞã Ìã㛿ããÊãã ‚ããÊããè
¦ãÀ ½ãã¢ãâ ½ã¶ã ŒãâºããèÀ ÀãÖãÌãâ
†Ìã¤ãèÞã ½ãã¢ããè ƒÞœã.

½ãã¢ãâ ¦ããÀ¥ã ¦ãî ‡ãŠÀãÌãâÔã,
½ãÊãã ¦ããÀãÌâãÔã Öãè ½ãã¢ããè ¹ãÆã©ãöãã ¶ããÖãè,
¦ã¶㠕ã㥾ããÞãâ Ôãã½ã©¾ãà ½ã㢾ãã¦ã ‚ãÔããÌãâ
†Ìã¤ãèÞã ½ãã¢ããè ƒÞœã.

½ãã¢ãâ ‚ããñ¢ãâ ÖÊã‡ã⊠‡ãŠÂ¶ã
¦ãî ½ãã¢ãâ Ôããâ¦Ìã¶ã ‡ãñŠÊãñ ¶ããÖãè ¦ãÀãè ½ãã¢ããè ¦ã‰ãŠãÀ ¶ããÖãè,
¦ãñ ‚ããñ¢ãâ ÌãÖã¾ãÞããè Íã‡ã‹¦ããè ½ãã¨ã ½ã㢾ãã¦ã ‚ãÔããÌããè
†Ìã¤ãèÞã ½ãã¢ããè ƒÞœã.

ÔãìŒããÞ¾ãã ãäªÌãÔãã¦ã ¶ã¦ã½ãÔ¦ã‡ãŠ ÖãñÌãî¶ã
½ããè ¦ãî¢ãã ÞãñÖÀã ‚ããñߌããÌãã,
ªì:ŒããÞ¾ãã Àã¨ããè ÔããÀâ •ãØã
•ãñÌÖã ½ãã¢ããè ¹ãŠÔãÌã¥ãî‡ãŠ ‡ãŠÀãèÊã
¦ãòÌÖã ¦ã좾ãããäÌãÓã¾ããè ½ã㢾ãã ½ã¶ãã¦ã
Íãâ‡ãŠã ãä¶ã½ããÃ¥ã ÖãñÌãî ¶ã¾ãñ
†Ìã¤ãèÞã ½ãã¢ããè ƒÞœã.

-          ÀãäÌã⳶ãã©ã ›ãØããñÀ

-          ÔãâØãÆãև㊠-ÎãÎããè‡ãŠãâ¦ã ªñÎã½ãìŒã


‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ

‚ãÔãñ •ãØããÌãñ œã¦ãã¡ãÌãÀ ‚ããÌÖã¶ããâÞãñ ËãÌãì¶ã ‚㦦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

¶ã‡ãŠãñ ØãìËã½ããè ¶ãàã¨ãâãÞããè ãä¼ã¦ããè ‚ããâ£ãßãè ¦ããžããâÞããè
‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ãä¼ã¡¦ãã¶ããÖãè Þãõ¶ã ‡ãŠÀãÌããè ÔÌ㹶ããâÞããè
‚ãÔãñ ªãâ¡Øããè ƒÃޜ㠕¾ããÞããè ½ããØãà ¦ã¾ããËã ãä½ãߦããè Ô㦦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

¹ãã¾ã ‚ãÔããÌãñ •ããä½ã¶ããèÌãÀ¦ããè ‡ãŠÌãñ¦ã ‚ãâºãÀ Üãñ¦ãã¶ãã
ÖÔãî ‚ãÔããÌãñ ‚ããñŸãâÌãÀ¦ããè ‡ãŠãßãè•ã ‡ãŠã¤ì¶ã ªñ¦ãã¶ãã
Ôãâ‡ãŠ›ãÔãÖãè Ÿ¥ã‡ãŠãÌãì¶ã ÔããâØããÌãñ ‚ãã¦ãã ¾ãñ ºãñÖ¦¦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

‡ãŠÂ¶ã •ããÌãñ ‚ãÔãñÖãè ‡ãŠãÖãè ªìãä¶ã¾ãñ¦ãì¶ããè ¾ãã •ãã¦ãã¶ãã
ØããäÖÌãÀ ¾ããÌãã •ãØããÔã Ôããžãã ãä¶ãÀãñ¹ã ÎãñÌã› ªñ¦ãã¶ãã
ÔÌãÀ ‡ãŠŸãñÀ ¦¾ãã ‡ãŠãßãÞããÖãè àã¥ã¼ãÀ ÌÖãÌãã ‡ãŠã¦ãÀ ‡ãŠã¦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

                                  ‡ãŠÌããè - Øãì Ÿã‡ãîŠÀ
                                   ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã

Khandekar's

  • ·       ¾ãã •ãØãã¦ã ª:ìŒã ½ã¶ãìÓ¾ããÞ¾ãã ¹ããÞãÌããèËã ¹ãì•ãËñËâ ‚ããÖñ.  ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠãÞ¾ãã ‚ãã¾ãìÓ¾ãã¦ã ¦ãñ ãä¶ãÀãä¶ãÀãßãè ¹ãâ ÜãñÌãî¶ã ¾ãñ¦ãâ !  ÔÌ㹶ã¼ãâØã Öã ½ãã¥ãÔããÞãã ‡ãŠã¾ã½ãÞãã Ôããñºã¦ããè ‚ããÖñ,  ¹ã¥ã ½ãã¥ãÔããÞãâ ½ããñŸñ¹ã¥ã ‚ãã¹ãʾãã Ìãã›ñËã ‚ããËñËâ ÔããÀâ ªì:Œã ÔããÖì¶ã ¶ãÌããè ÔÌ㹶㠹ããÖ¥¾ãã¦ã ‚ããÖñ.  ÖËãÖË ¹ãÞãÌãî¶ã ‚ã½ãð¦ããÞãã Îããñ£ã Üãñ¥¾ãã¦ã ‚ããÖñ.


·       ¼ãضã ÔÌ㹶ããâÞ¾ãã ¦ãì‡ãŠ¡¿ããâ¶ãã ‡ãŠÌã›ãßî¶ã ºãÔ㥾ããÔããŸãè ½ã¶ãìӾ㠕㶽ããËã ‚ããËñËã ¶ããÖãè.  ½ãã¶ãÌããÞãâ ½ã¶ã ‡ãñŠÌãß ¼ãî¦ã‡ãŠãßãÞ¾ãã ÔããŒãߪâ¡ãâ¶ããè ‡ãŠÀ‡ãŠÞãî¶ã ºããâ£ã¦ãã ¾ãñ¦ã ¶ããÖãè.  ¦¾ããËã ¼ããäÌãÓ¾ããÞ¾ãã Ø㡹ãâŒããÞãâ ÌãÀªã¶ã Ëã¼ãËñËâ ‚ããÖñ.  †Œããªâ ÔÌ㹶㠹ãÖã¥ãâ,  ¦ãñ Ô㦾ãÔãðÓ›ãè¦ã „¦ãÀãÌãâ ½Ö¥ãî¶ã £ãÀ¹ã¡¥ãâ,  ¦¾ãã £ãÀ¹ã¡ãè¦ãËã ‚ãã¶ã⪠Ë웥ãâ ‚ãããä¥ã ªìªõÌãã¶ãñ ¦ãñ ÔÌ㹶㠼ãâØã ¹ããÌãËâ,  ¦ãÀãè ¦¾ããÞ¾ãã ¦ãì‡ãŠ¡¿ããÌã¶ã À‡ã‹¦ããßËñʾãã ¹ãã¾ããâ¶ããè ªìÔãžãã ÔÌ㹶ãã½ããÜãâ £ããÌã¥ãâ Öã ½ãã¶ãÌããè ½ã¶ããÞãã £ã½ãà ‚ããÖñ.  ½ã¶ãìÓ¾ããÞ¾ãã •ããèÌã¶ããËã ‚ã©ãà ¾ãñ¦ããñ ¦ããñ ¾ãã½ãìßñÞã !

·       •ããèÌã¶ããÞãã ‚ã©ãà ¦ãñ •ãØãî¶ãÞã ‡ãŠß¦ããñ.  ãä¶ãÀ¹ãñàã ¹ãÆñ½ã ‡ãñŠÊ¾ãã¶ãâ¦ãÀ ãä¹ãƦããèÞãã ‚ã©ãà Ôã½ã•ã¦ããñ.  ‚ãâ¦ãÀãèÞ¾ãã ‚ããñ¤ãè¶ãâ •ããñ ªìÔãžããÞãâ ªì:Œã Ìãã›î¶ã ÜãñƒÃË,  ¦¾ããËãÞã ãä¹ãƦããè Öã ½ãã¶ãÌããÞ¾ãã Îãããä¹ã¦ã •ããèÌã¶ããËã ªñÌãã¶ãñ ãäªËñËã †‡ãìŠË¦ãã †‡ãŠ ÌãÀ ‚ããÖñ ¾ããÞããè ¹ãÆãäÞã¦ããè ¾ãñƒÃË.

·       ‚ãã¾ãìÓ¾ãã¦ã ¹ãìŠËã¾ãÞãâ ‚ãÔã¦ãâ,  •ãßã¾ãÞãâ ‚ãÔã¦ãâ,  ¹ã¥ã ‡ã슕ãã¾ãÞãâ ¶ãÔã¦ãâ !

·       ½ãã¥ãÔããÞãâ ¹ããäÖËâ ¹ãÆñ½ã ÔÌã¦ã:ÌãÀ ‚ãÔã¦ãâ.  ¦¾ãã¦ã ‚ãÔÌã¼ãããäÌã‡ãŠ ‚ãÔãâ ‡ãŠãÖãè ¶ããÖãè !  ¹ã¥ã Öñ ¹ãÆñ½ã ‚ããâ£ãßâ ‚ãÔã¦ãâ,  ‚ãÖâ‡ãŠãÀãè ‚ãÔã¦ãâ,  ¦ãñ ‚ããÓ›ãõ¹ãÆÖÀ ‚ã㦽ã¹ãì•ãñ¦ã ªâØã ÖãñÌãî¶ã ºãÔã¦ãâ.  ¦¾ãã½ãìßñ ÔÌã¦ã:ÌãÀ ¹ãÆñ½ã ‡ãŠÀ¦ãã-‡ãŠÀ¦ãã ½ãã¥ãîÔã ÔÌã¦ã:Þ¾ãã àãì³ ÔãìŒã-ªì:ŒããÞãã ‡ãŠã¾ã½ãÞãã ‡ãõŠªãè ÖãñÌãî¶ã •ãã¦ããñ.
-          ãäÌã. Ôã. Œããâ¡ñ‡ãŠÀ
-          ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã
80 87 87 80 27ãäÖ½½ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããËãò ‡ãŠãè ÖãÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè 
ËÖÀãò Ôãñ ¡À ‡ãŠÀ ¶ãõ¾ãã ¹ããÀ ¶ãÖãè Öãñ¦ããè

¶ã¶Öãé Þããé›ãè •ãºã ªã¶ãã Ëñ‡ãŠÀ Þã˦ããè Öõ
Þ㤦ããè ªãèÌããÀãò ¹ãÀ Ôããõ ºããÀ ãä¹ãŠÔã˦ããè Öõ
½ã¶ã ‡ãŠã ãäÌãÎÌããÔã ÀØããò ½ãò ÔããÖÔã ¼ãÀ¦ãã Öõ
Þ㤠‡ãŠÀ ãäØãÀ¶ãã, ãäØãÀ ‡ãŠÀ Þ㤶ã㠶㠂ãŒãÀ¦ãã Öõ
‚ãããäŒãÀ „Ôã‡ãŠãè ½ãñÖ¶ã¦ã ºãñ‡ãŠãÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè
‡ãŠãñãäÎãÎã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããËãò ‡ãŠãè ÖãÀ ¶ããÖãè Öãñ¦ããè

¡ìºããä‡ãŠ¾ããâ ãäÔãâ£ãì ½ãñ Øããñ¦ããŒããñÀ ËØãã¦ãã Öõ
•ãã •ãã ‡ãŠÀ ŒûããËãè Öã©ã Ëãõ› •ãã¦ãã Öõ
ãä½ã˦ãñ ¶ã ÔãÖ•ã Öãè ½ããñ¦ããè ¹ãã¶ããè ½ãò
ºã¤¦ãã ªî¶ãã „¦ÔããÖ  ƒÔããè ÖõÀã¶ããè ½ãò
½ãìŸáŸãè „Ôã‡ãŠãè ŒããËãè ÖÀ ºããÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè
ãäÖ½½ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããËãò ‡ãŠãè ÖãÀ ¶ããÖãè Öãñ¦ããè

‚ãÔã¹ãŠË¦ãã †‡ãŠ Þãì¶ããõ¦ããè Öõ,  ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀãñ
‡ã‹¾ã㠇㊽ããè ÀÖ Øã¾ããè, ªñŒããñ ‚ããõÀ Ôãì£ããÀ ‡ãŠÀãñ
•ãºã ¦ã‡ãŠ ¶ã Ôã¹ãŠË Öãñ, ¶ããéª Þãõ¶ã Ôãñ ¦¾ããØããñ ¦ãì½ã
ÔãâÜãÓãà ‡ãŠÀãñ, ½ãõªã¶ã œãñ¡ ½ã¦ã ¼ããØããñ ¦ãì½ã
‡ã슜 ãä‡ãŠ¾ãñ ãäºã¶ãã Öãè •ã¾ã •ã¾ã‡ãŠãÀ ¶ãÖãé Öãñ¦ããè
ãäÖ½½ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããËãò ‡ãŠãè ÖãÀ ¶ããÖãè Öãñ¦ããè
-     ÖãäÀÌãâÎãÀã¾ã ºãÞÞã¶ã
            -   ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã

                 80 87 87 80 27

Khalil Zibran

¦ãì½ãÞããè ½ãìËñ Öãè ¦ãì½ãÞããè ¶ãÔã¦ãã¦ã.
¦ããè ¦ãÀ ‚ãÔã¦ãã¦ã •ããèÌã¶ããÞ¾ãã ÌãâÎãÌãñËãèÞããè ¹ãŠßñ-¹ãìŠËñ.
¦ããè •ãÀãè ¦ãì½ãÞ¾ãã½ã£ãî¶ã ‚ããËñËãè ‚ãÔãËãè,
¦ãÀãè ¦ããè ¦ãì½ãÞ¾ãã¹ããÔãî¶ã ‚ããËñËãè ¶ãÔã¦ãã¦ã.
‚ãããä¥ã •ãÀãè ¦ããè ¦ãì½ãÞ¾ãã •ãÌãß ‚ãÔãËãè,
¦ãÀãè ¦ããè ¦ãì½ãÞããè ¶ãÔã¦ãã¦ãÞã.
¹ãŠãÀ ¦ãÀ ¦ãì½Öãè ¦¾ããâ¶ãã ¦ãì½ãÞãñ ¹ãÆñ½ã ªñ… Îã‡ãŠ¦ãã,
¹ã¥ã ¶ãã ¦ãì½ãÞãñ ãäÌãÞããÀ.
‡ãŠãÀ¥ã ¦¾ããâ¶ãã ¦¾ããâÞãñ ÔÌã¦ãâ¨ã ãäÌãÞããÀ ‚ãÔã¦ãã¦ã.
¦ãì½Öãè ¦¾ããâÞ¾ãã ÎãÀãèÀãËã ÜãÀ ªñÌãî Îã‡ãŠãË,
¹ã¥ã ¶ãã ¦¾ããâÞ¾ãã ‚ã㦽¾ããËã.
‡ãŠãÀ¥ã ¦¾ããâÞãã ‚ã㦽ãã ÀÖã¦ã ‚ãÔã¦ããñ „²ããÞ¾ãã ÜãÀã¦ã,
•ãñ©ãñ ¦ãì½Öãè ¹ããñÖÞãî Îã‡ãŠ¥ããÀ ¶ããÖãè,
‚ãã¹ãʾãã ÔÌ㹶ãã¦ã ªñŒããèË  !
¦ãì½Öãè ¹ãŠãÀ ¦ãÀ ¦¾ããâÞ¾ããÔããÀŒãñ ºã¶ã¥¾ããÞãã ¹ãƾ㦶㠇ãŠÀã¾ãËã ÖÀ‡ãŠ¦ã ¶ããÖãè.
¹ã¥ã ¦¾ããâ¶ãã ½ãã¨ã ¦ãì½ãÞ¾ãã ÔããÀŒãñ ºã¶ããäÌ㥾ããÞãã ¹ãƾããÔã ‡ãŠÂ ¶ã‡ãŠã.
‡ãŠãÀ¥ã •ããèÌã¶ã¹ããè Üã¡¿ããßãÞãñ ‡ãŠã›ñ ‡ãŠ£ããèÞã „Ë›ñ ãä¹ãŠÀ¦ã ¶ããÖãè¦ã,
‡ãŠãè •ããèÌã¶ã ‡ãŠ£ããè ‡ãŠãËÞ¾ãã  ©ãã⺾ããÌãÀ ÀòØããߦ㠶ããÖãè.
¦ãì½Öãè £ã¶ãìӾ㠂ãÖã¦ã, ãä•ã©ãî¶ã ¦ãì½ãÞããè ½ãìËñ Ôã•ããèÌã ºãã¥ãã¹ãƽãã¥ãñ Ôã웦ãã¦ã.
¦¾ãã £ã¶ãì£ããÞããÞ¾ãã Öã¦ãã¦ããèË ¦ãì½ãÞãñ Ìãã‡ãŠ¥ãñ,
Öñ Ôã‡ãŠßãâ¶ãã ÔãìŒãªã¾ããè ŸÀãñ !

         - ŒãËãèË ãä•ãºãÆã¶ã
         -ÔãâØãÆãև㊠  -  ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã.
           80 87 87 80 27

·        ½ãìËãâ¶ããè ‚ããƒÃ-Ìããä¡ËãâÞãâ †ñ‡ãŠËâ ¹ãããäÖ•ãñ ¹ã¥ã ãä•ã©ãâ ‚ããƒÃÌã¡ãèËãâÞããèÞã ½ãìʾã⠇㊽ã‡ãìŠÌã¦ã ‚ãÔã¦ãã¦ã ãä¦ã©ãñ ‚ããƒÃÌã¡ãèËÞã ½ãìËãâÞãâ †ñ‡ãŠ¦ã ‚ãÔã¦ãã¦ã.

·        Ìã¦ãöãªãñÓã ‚ãÔãËñËâ ½ãìË ŒãÀâ ½Ö¥ã•ãñ ‚ããƒÃ-Ìã¡Ëãâ½ã£ãʾãã ªãñÓããâÞãÞã ¹ãÆãä¦ã‡ãŠ ‚ãÔã¦ãâ.

·        ãäÎãÔ¦ã Öãè ¹ãÆñ½ããÞããèÞã ‡ãðŠ¦ããè ‚ããÖñ.

·        •ãñ ¹ããˇ㊠Ÿã½ã ¼ãîãä½ã‡ãŠã ÜãñÌãî¶ã ½ãìËãâ¶ãã ãäÎãÔ¦ã ËãÌãã¾ãÞãã ¹ãƾ㦶㠇ãŠÀãè¦ã ¶ããÖãè¦ã, ¦¾ããâÞããè ½ãìËâ Îã‡ã‹¾ã¦ããñ ¦¾ããâÞ¾ãã ¡ãñ‡ã‹¾ããÌãÀ ãä½ãÀñ Ìã㛥ããÀãèÞã ãä¶ãÜã¦ãã¦ã.

·        ‚ããƒÃÌããä¡Ëãâ¶ããè †‡ãŠ½ãñ‡ãŠãâÞãã ‚ããªÀ ‡ãŠÂ¶ã ‚ãã¹ãʾãã ½ãìËãâÔã½ããñÀ †‡ãŠ  ‚ããªÎãà ÜããËî¶ã ãäªËã ¹ãããäÖ•ãñ.

·        •ãòÌÖã ¦ãì½Öãè ‚ãã¹ãʾãã ½ãìËãâÌãÀ ÞããâØãËñ ÔãâÔ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ãã ¦ãòÌÖã ¦ãì½Öãè ‚ãã¹ãʾãã ¶ãã¦ãÌãâ¡ãâÌãÀÖãè ¦ãñ ‡ãŠÀ¦ãÞã ‚ãÔã¦ãã.

·        ãäÎãԦ㠇㊣ããèÖãè ½ãìËãâÞãâ Þãõ¦ã¶¾ã ÜããËÌã¦ã ¶ããÖãè ¹ã¥ã ãäÎãÔ¦ããèÞãã ‚ã¼ããÌã ½ãã¨ã ‚ããƒÃÌããä¡ËãâÞãâ ÔãìŒã ÜããËÌã¦ããñ.

·        ÞããâØãËâ ¹ããˇ㊦Ìã Öñ ‚ã¶ãâ¦ã ‡ãŠãßã¹ã¾ãĦã ÞããâØãËñÞã ¹ããäÀ¥ãã½ã ‡ãŠÀ¦ã ‚ãÔã¦ãâ.

·        ‚ããƒÃÌããä¡ËãâÞãã ‚ããªÀ ‡ãŠÀ¥ãâ Öãè ½ãìËãâÞããè •ãºããºãªãÀãè ‚ããÖñ.  ‚ãããä¥ã ¦¾ãã ‚ããªÀãÔã ¹ãã¨ã ÖãñƒÃË ‚ãÔãâ Ìã¦ãö㠇ãŠÀ¥ãâ Öñ ¹ããˇãŠãâÞã⠇㊦ãÃ̾㠂ããÖñ.

·        ‡ãŠÔãâ ÌããÞããÌãâ Öñ ãäÎã‡ãŠÌ㥾ãã¹ãñàãã ‡ãŠã¾ã ÌããÞããÌãâ Öñ ãäÎã‡ãŠÌã¥ãâ ‚ããä£ã‡ãŠ  ½ãÖ¦ÌããÞãâ ‚ãÔã¦ãâ.

·        ºããËÌã¾ãã¦ã ¾ããñؾã Ìãñßãè ãä½ãßãËñËãè ÖßìÌããÀ ©ãã¹ã ÞãããäÀ¨¾ã Üã¡Ìã¦ãâñ.
-          ÔãâØãÆãև㊠ -  ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã
-          80 87 87 80 27
‚ãÖâ‡ãŠãÀ
•ãòÌÖã Ëãñ‡ãŠãâ¶ãã ‚ãÔãâ Ìã㛦ãâ ‡ãŠãè ¦¾ããâ¶ãã •ãñ ‡ãŠãÖãè ãä½ãßã˾ãâ ¦¾ãã¹ãñàãã •ããÔ¦ã ãä½ãߥ¾ããÞããè ¦¾ããâÞããè Ëã¾ã‡ãŠãè ‚ããÖñ.  ¹ãÀâ¦ãì ¹ãƦ¾ãàãã¦ã ½ãã¨ã ¦ããè Ëã¾ã‡ãŠãè ¶ãÔã¦ãñ,  ¦ãòÌÖã ¦ããñ ‚ãÖâ‡ãŠãÀ ‚ãÔã¦ããñ.

ãäÌã¶ã½ãƦãã
•ãòÌÖã Ëãñ‡ãŠãâ¶ãã ‚ãÔãâ Ìã㛦ãâ ‡ãŠãè, ¦¾ããâÞ¾ãã Ëã¾ã‡ãŠãè¹ãñàãã ¦¾ããâ¶ãã •ããÔ¦ã ãä½ãßã˾ãâ ¹ã¥ã ¹ãƦ¾ãàãã¦ã ½ãã¨ã ¦¾ããâÞããè Ëã¾ã‡ãŠãè ãä½ãßãËñʾãã ØããñÓ›ãé¹ãñàãã Œãî¹ã •ããԦ㠂ãÔã¦ãñ ¦ãòÌÖã ¦ããè ãäÌã¶ã½ãƦãã ‚ãÔã¦ãñ.

ÔÌãããä¼ã½ãã¶ã
‚ãã¹ãËãè Ëã¾ã‡ãŠãè ‚ãÔã¥ããÀãè ØããñÓ› ¹ããäÀÑã½ã¹ãîÌãÇ㊠‚ãã¹ã¥ã ãä½ãßÌãËñËãè ‚ããÖñ ‚ãÔãâ †Œãã²ããËã Ìã㛦ãâ, ¦ãòÌÖã ¦ããñ ÔÌãããä¼ã½ãã¶ã ‚ãÔã¦ããñ.

·        ÔÌãããä¼ã½ãã¶ã ‚ã㦽ããäÌãÎÌããÔã •ããØãð¦ã ‡ãŠÀ¦ããñ ¦ãÀ ØããäÌãÃÓŸ¹ã¥ãã „®›¹ã¥ããË㠕㶽㠪ñ¦ããñ.

·        ‡ã슥ãã ªìÔãžãã¹ãñàãã ÔÌã¦ã:Ëã ÑãñÓŸ Ôã½ã•ã¥¾ãã¦ã ‡ãŠÔãËãèÞã ©ããñÀÌããè ¶ããÖãè.  ‡ãŠãËÞ¾ãã¹ãñàãã ‚ãã•ã ÔÌã¦ã:Þã ÔÌã¦ã:¹ãñàãã ÑãñÓŸ ‚ãÔã¥ãâ ¾ãã¦ãÞã ŒãÀãè ©ããñÀÌããè ‚ããÖñ.

·        ÎãÖã¥ããè ½ãã¥ãÔãâ ÔÌã¦ã:Þ¾ãã Öã¦ãì¶ã Þãî‡ãŠ Ü㡦ããÞã ‚ã㦽ã¹ããäÀàã¥ã ‡ãŠÂ¶ã ¦¾ãã¦ãî¶ã £ã¡ã Üãñ¦ãã¦ã.  ¹ãÀâ¦ãî ºãì®ãè½ãã¶ã ½ãã¥ãÔãâ ªìÔãžãã¶ãâ ‡ãñŠËñʾãã Þãì‡ãŠãè¦ãî¶ã ãäÎã‡ãŠ¦ãã¦ã, ¦¾ãã¹ããÔãî¶ã £ã¡ã Üãñ¦ãã¦ã.  ÖÀñ‡ãŠ ¹ãƇãŠãÀÞããè Þãì‡ãŠ ÔÌã¦ã: ‡ãŠÂ¶ã ¦¾ãã¹ããÔãî¶ã £ã¡ã Üãñ¦ã-Üãñ¦ã ‚ã¶ãì¼ãÌãÔãâ¹ã¸ã Öãñ¥¾ãユã‡ãñŠ ‚ãã¹ã¥ã ãäªÜããþãìÓããè ©ããñ¡ñÞã ‚ãÔã¦ããñ ?

·        ‚ãã¹ã¥ã ÔÌã¦ã:Ëã ‚ãã¹ãʾãã ½ã¶ãã¦ããèË ÞããâØãʾãã Öñ¦ãìâÌãÀ •ããñŒã¦ã ‚ãÔã¦ããñ.  •ãØã ½ãã¨ã ¦ãì½ãÞããè ‡ãðŠ¦ããè ¹ããÖì¶ãÞã ¦ãì½ÖãËã •ããñŒã¦ã ‚ãÔã¦ãâ.

·        †Œããªâ Ìã¦ãö㠇ãŠÀ¦ãã¶ãã ÔãØãßâ •ãØã ½ãËã ¹ããÖ¥ããÀ ‚ãÔãñË,  ¦ãÀãèÖãè ½ããè ¦ãÔãÞãâ Ìã¦ãö㠇ãŠÀñ¶ã ‡ãŠã ?  ‚ãÔãã ¹ãÆζã ÔÌã¦ã:Ëã ãäÌãÞãã¶㠂ãã¹ã¥ã ‚ã㦽ã¹ããäÀàã¥ã ‡ãŠÀã¾ãËã ÖÌãâ.

                                                                                                ÔãâØãÆãև㊠  -  ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã

                                                                                                80 87 87 80 27

Einstein‎
‚ããƒÃ¶Ô›ãƒÃ¶ãÞããè •ããèÌã¶ã½ãìʾãâ.

¼ããõãä¦ã‡ãŠÎããÔ¨ããÞãñ ¶ããñºãñË ¹ãããäÀ¦ããñãäÓã‡ãŠ ãäÌã•ãñ¦ãñ ÎããÔ¨ã—ã ‚ããƒÃ¶Ô›ãƒÃ¶ãËã ÔãØãßâ •ãØã ‚ããñߌã¦ãâ. ‚ããƒÃ¶Ô›ãƒÃ¶ã ÔããÀŒã㠂㦾ãâ¦ã ºãìã䮽ãã¶ã ½ãã¥ãîÔã ¦ã¦Ìã—ãã¶ããÞ¾ãã ªÖã •ããèÌã¶ã½ãìʾããâÌãÀ •ãØãËã.  ¦¾ãã¦ãî¶ãÞã ¦ããñ ‚ããƒÃ¶Ô›ãƒÃ¶ã ÖãñÌãî Îã‡ãŠËã.  ‡ãŠã¾ã Öãñ¦ããè ¦¾ããÞããè •ããèÌã¶ã½ãìʾãâ ?

‚ããƒÃ¶Ô›ãƒÃ¶ã ½Ö¥ã¦ããñ,
·        ½ã㢾ãã‡ãŠ¡ñ ŒããÔã ‚ãÎããè ºãìã䮽㦦ãã ¶ããÖãè.  ¹ã¥ã ½ãËã ãä¶ãÔãØããæãʾãã ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ØããñÓ›ãèÞãâ ‡ã슦ãìÖË Ìã㛦ãâ.
·        ½ããè ‡ãŠ¥ãŒãÀ ÌãØãõÀñ ¶ãÌÖ¦ããñÞ㠇㊣ããè, ½ã㢾ãã ‚ãã¾ãìÓ¾ãã¦ãʾãã ãäÞãÌã› ‚ã¡Þã¥ããé¶ããè, ¹ãÆζããâ¶ããè ½ãËã ¦ãÔãâ Üã¡ÌãËâ.
·        ½ããè †‡ãŠãÌãñßñÔã ªãñ¶ã ‡ãŠã½ãâ ‡ãŠÂÞã Îã‡ãŠ¦ã ¶ããÖãè, Öñ ½ãËã ½ãããä֦㠂ããÖñ.  ½Ö¥ãî¶ã ½ããè ‚ãã¦ãã ½ãÖ¦ÌããÞãâ ‡ãŠã½ã ‡ãŠã¾ã ‚ããÖñ ¦ãñ ‚ããñߌãî¶ã ‚ãã£ããè ¦ãñ ‡ãŠÀ¦ããñ.
·        —ãã¶ãã¹ãñàãã ‡ãŠÊ¹ã‡ãŠ¦ãã ½ãÖ¦ÌããÞããè Ìã㛦ãñ ½ãËã.  ‡ãŠãÀ¥ã ¦ããè ‡ãŠÊ¹ã¶ããÎã‡ã‹¦ããè ½ãËã •ãØ㥾ããÞãâ ºãß ªñ¦ãñ.
·        Þãì‡ãŠã ¾ãã ½ã㢾ãã •ããèÌã¶ããÞãã ¼ããØã ‚ããÖñ¦ã.  ‡ãŠãÀ¥ã ½ããè ‡ãŠãÖãè¦ãÀãè ¶ãÌãâ ‡ãŠÀ¥¾ããÞãã ¹ãƾ㦶㠇ãŠÀ¦ããñ ½Ö¥ãî¶ã Þãì‡ãŠã Ü㡦ãã¦ã.
·        ¼ããäÌãӾ㠹ãŠãÀ ¹ã›‡ãŠ¶ã Ôã½ããñÀ ¾ãñ¦ãâ.  ¦¾ãã½ãìßñ ¦¾ããÞãã ãäÌãÞããÀ ½ããè ‡ãŠÀ¦ã ¶ããÖãè.  ½ããè ‚ã㦦ããÞãã Ìã¦ãýãã¶ã •ãØã¦ããñ, ‡ãŠãÀ¥ã ¦ããñ ¹ãÀ¦ã ¾ãñ¦ã ¶ããÖãè.
·        ¾ãÎã Öñ àããä¥ã‡ãŠ ‚ãÔã¦ãâ.  ½ã㢾ãã ‡ãŠã½ãã¶ãñ •ãÀ ƒ¦ãÀãâ¶ãã ¹ãŠã¾ãªã Öãñ¥ããÀ ‚ãÔãñË ¦ãÀÞã ¦ãñ ãäªÜãÇãŠãß ã䛇㊦ãâ, ‚ãÔãâ ½ãËã Ìã㛦ãâ.
·        ½ããè †‡ãŠÞã ØããñÓ› †‡ãŠãÞ㠹㮦ããè¶ãñ ¹ãì¶ã:¹ãì¶Öã ‡ãŠÀ¦ã ¶ããÖãè.   ‡ãŠãÀ¥ã ¦¾ãã¦ãî¶ã ½ãËã ¶ãÌãñ ãä¶ãÓ‡ãŠÓãà Ôãã¹ã¡¦ã ¶ããÖãè¦ã.
·        †Œãã²ãã ØããñÓ›ãèºã­ËÞããè ½ãããäÖ¦ããè Öñ ½ãã¢ãâ —ãã¶ã ‚ããÖñ, ‚ãÔãâ ½ãËã Ìã㛦㠶ããÖãè.  —ãã¶ã Öã ‚ã¶ãì¼ãÌãã¦ãî¶ã ãäÎã‡ãŠ¥¾ããÞãã ãäÌãÓã¾ã ‚ããÖñ, ‚ãÔãâ ½ãËã Ìã㛦ãâ.
·        ‡ãŠãñ¥ã¦ããèÖãè ØããñÓ› ‡ãŠÀ¦ãã¶ãã ¦¾ããÞãñ ãä¶ã¾ã½ã ãäÎã‡ãŠ¥¾ãã¦ã ½ããè Ìãñß ÜããËÌã¦ããñ.  ‡ãŠãÀ¥ã ¦ãñ ãä¶ã¾ã½ã ãäÎã‡ãŠÊ¾ããÌãÀ ½ããè ƒ¦ãÀãâ¹ãñàãã ¦ããè ØããñÓ› ÞããâØãËãè ‡ãŠÂ Îã‡ãñŠ¶ã, ‚ãÔãâ ½ãËã Ìã㛦ãâ.
 


                                                                                              ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè‡ãŠãâ¦ã ªñÎã½ãìŒã                                                                                                                          


‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ

‚ãÔãñ •ãØããÌãñ œã¦ãã¡ãÌãÀ ‚ããÌÖã¶ããâÞãñ ËãÌãì¶ã ‚㦦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

¶ã‡ãŠãñ ØãìËã½ããè ¶ãàã¨ãâãÞããè ãä¼ã¦ããè ‚ããâ£ãßãè ¦ããžããâÞããè
‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ãä¼ã¡¦ãã¶ããÖãè Þãõ¶ã ‡ãŠÀãÌããè ÔÌ㹶ããâÞããè
‚ãÔãñ ªãâ¡Øããè ƒÃޜ㠕¾ããÞããè ½ããØãà ¦ã¾ããËã ãä½ãߦããè Ô㦦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

¹ãã¾ã ‚ãÔããÌãñ •ããä½ã¶ããèÌãÀ¦ããè ‡ãŠÌãñ¦ã ‚ãâºãÀ Üãñ¦ãã¶ãã
ÖÔãî ‚ãÔããÌãñ ‚ããñŸãâÌãÀ¦ããè ‡ãŠãßãè•ã ‡ãŠã¤ì¶ã ªñ¦ãã¶ãã
Ôãâ‡ãŠ›ãÔãÖãè Ÿ¥ã‡ãŠãÌãì¶ã ÔããâØããÌãñ ‚ãã¦ãã ¾ãñ ºãñÖ¦¦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

‡ãŠÂ¶ã •ããÌãñ ‚ãÔãñÖãè ‡ãŠãÖãè ªìãä¶ã¾ãñ¦ãì¶ããè ¾ãã •ãã¦ãã¶ãã
ØããäÖÌãÀ ¾ããÌãã •ãØããÔã Ôããžãã ãä¶ãÀãñ¹ã ÎãñÌã› ªñ¦ãã¶ãã
ÔÌãÀ ‡ãŠŸãñÀ ¦¾ãã ‡ãŠãßãÞããÖãè àã¥ã¼ãÀ ÌÖãÌãã ‡ãŠã¦ãÀ ‡ãŠã¦ãÀ
¶ã•ãÀ ÀãñŒãî¶ããè ¶ã•ãÀñ ½ã£¾ãñ ‚ãã¾ãìÓ¾ããËã ²ããÌãñ „¦¦ãÀ.

‡ãŠÌããè - Øãì Ÿã‡ãîŠÀ
ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã¾ãã •ãØãã¦ã ª:ìŒã ½ã¶ãìÓ¾ããÞ¾ãã ¹ããÞãÌããèËã ¹ãì•ãËñËâ ‚ããÖñ.  ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠãÞ¾ãã ‚ãã¾ãìÓ¾ãã¦ã ¦ãñ ãä¶ãÀãä¶ãÀãßãè ¹ãâ ÜãñÌãî¶ã ¾ãñ¦ãâ !  ÔÌ㹶ã¼ãâØã Öã ½ãã¥ãÔããÞãã ‡ãŠã¾ã½ãÞãã Ôããñºã¦ããè ‚ããÖñ,  ¹ã¥ã ½ãã¥ãÔããÞãâ ½ããñŸñ¹ã¥ã ‚ãã¹ãʾãã Ìãã›ñËã ‚ããËñËâ ÔããÀâ ªì:Œã ÔããÖì¶ã ¶ãÌããè ÔÌ㹶㠹ããÖ¥¾ãã¦ã ‚ããÖñ.  ÖËãÖË ¹ãÞãÌãî¶ã ‚ã½ãð¦ããÞãã Îããñ£ã Üãñ¥¾ãã¦ã ‚ããÖñ.


¼ãضã ÔÌ㹶ããâÞ¾ãã ¦ãì‡ãŠ¡¿ããâ¶ãã ‡ãŠÌã›ãßî¶ã ºãÔ㥾ããÔããŸãè ½ã¶ãìӾ㠕㶽ããËã ‚ããËñËã ¶ããÖãè.  ½ãã¶ãÌããÞãâ ½ã¶ã ‡ãñŠÌãß ¼ãî¦ã‡ãŠãßãÞ¾ãã ÔããŒãߪâ¡ãâ¶ããè ‡ãŠÀ‡ãŠÞãî¶ã ºããâ£ã¦ãã ¾ãñ¦ã ¶ããÖãè.  ¦¾ããËã ¼ããäÌãÓ¾ããÞ¾ãã Ø㡹ãâŒããÞãâ ÌãÀªã¶ã Ëã¼ãËñËâ ‚ããÖñ.  †Œããªâ ÔÌ㹶㠹ãÖã¥ãâ,  ¦ãñ Ô㦾ãÔãðÓ›ãè¦ã „¦ãÀãÌãâ ½Ö¥ãî¶ã £ãÀ¹ã¡¥ãâ,  ¦¾ãã £ãÀ¹ã¡ãè¦ãËã ‚ãã¶ã⪠Ë웥ãâ ‚ãããä¥ã ªìªõÌãã¶ãñ ¦ãñ ÔÌ㹶㠼ãâØã ¹ããÌãËâ,  ¦ãÀãè ¦¾ããÞ¾ãã ¦ãì‡ãŠ¡¿ããÌã¶ã À‡ã‹¦ããßËñʾãã ¹ãã¾ããâ¶ããè ªìÔãžãã ÔÌ㹶ãã½ããÜãâ £ããÌã¥ãâ Öã ½ãã¶ãÌããè ½ã¶ããÞãã £ã½ãà ‚ããÖñ.  ½ã¶ãìÓ¾ããÞ¾ãã •ããèÌã¶ããËã ‚ã©ãà ¾ãñ¦ããñ ¦ããñ ¾ãã½ãìßñÞã !


•ããèÌã¶ããÞãã ‚ã©ãà ¦ãñ •ãØãî¶ãÞã ‡ãŠß¦ããñ.  ãä¶ãÀ¹ãñàã ¹ãÆñ½ã ‡ãñŠÊ¾ãã¶ãâ¦ãÀ ãä¹ãƦããèÞãã ‚ã©ãà Ôã½ã•ã¦ããñ.  ‚ãâ¦ãÀãèÞ¾ãã ‚ããñ¤ãè¶ãâ •ããñ ªìÔãžããÞãâ ªì:Œã Ìãã›î¶ã ÜãñƒÃË,  ¦¾ããËãÞã ãä¹ãƦããè Öã ½ãã¶ãÌããÞ¾ãã Îãããä¹ã¦ã •ããèÌã¶ããËã ªñÌãã¶ãñ ãäªËñËã †‡ãìŠË¦ãã †‡ãŠ ÌãÀ ‚ããÖñ ¾ããÞããè ¹ãÆãäÞã¦ããè ¾ãñƒÃË.


‚ãã¾ãìÓ¾ãã¦ã ¹ãìŠËã¾ãÞãâ ‚ãÔã¦ãâ,  •ãßã¾ãÞãâ ‚ãÔã¦ãâ,  ¹ã¥ã ‡ã슕ãã¾ãÞãâ ¶ãÔã¦ãâ !


½ãã¥ãÔããÞãâ ¹ããäÖËâ ¹ãÆñ½ã ÔÌã¦ã:ÌãÀ ‚ãÔã¦ãâ.  ¦¾ãã¦ã ‚ãÔÌã¼ãããäÌã‡ãŠ ‚ãÔãâ ‡ãŠãÖãè ¶ããÖãè !  ¹ã¥ã Öñ ¹ãÆñ½ã ‚ããâ£ãßâ ‚ãÔã¦ãâ,  ‚ãÖâ‡ãŠãÀãè ‚ãÔã¦ãâ,  ¦ãñ ‚ããÓ›ãõ¹ãÆÖÀ ‚ã㦽ã¹ãì•ãñ¦ã ªâØã ÖãñÌãî¶ã ºãÔã¦ãâ.  ¦¾ãã½ãìßñ ÔÌã¦ã:ÌãÀ ¹ãÆñ½ã ‡ãŠÀ¦ãã-‡ãŠÀ¦ãã ½ãã¥ãîÔã ÔÌã¦ã:Þ¾ãã àãì³ ÔãìŒã-ªì:ŒããÞãã ‡ãŠã¾ã½ãÞãã ‡ãõŠªãè ÖãñÌãî¶ã •ãã¦ããñ.
-          ãäÌã. Ôã. Œããâ¡ñ‡ãŠÀ

-          ÔãâØãÆãև㊠- ÎãÎããè ªñÎã½ãìŒã

साधं सोपं आयुष्य

साधं सोपं आयुष्य


साधं सोपं आयुष्य
साधं सोपं जगायचं
हसावंसं वाटलं तर हसायचं
रडावंसं वाटलं तर रडायचं
जसं बोलतो तसं नेहमी
वागायला थोडंच हवं
प्रत्येक वागण्याचं कारण
सांगायला थोडंच हवं
ज्यांना सांगायचं त्यांना सांगायचं
ज्यांना टांगायचं त्यांना टांगायचं!
मनात जे जे येतं ते ते
करून बघितलं पाहिजे आपण
जसं जगावं वाटतं तसंच
जगून बघितलं पाहिजे आपण
करावंसं वाटेल ते करायचं
जगावंसं वाटेल तसं जगायचं...
आपला दिवस होतो
जेंव्हा जाग आपल्याला येते
आपली रात्र होते जेंव्हा
झोप आपल्याला येते
झोप आली की झोपायचं
जाग आली की उठायचं!
पिठलं भाकरी मजेत खायची
जशी पक्वान्नं पानात
आपल्या घरात असं वावरायचं
जसा सिंह रानात!
आपल्या जेवणाचं, आपल्या जगण्याचं
आपणच कौतुक करायचं
असेलही चंद्र मोठा
त्याचं कौतुक कशाला एवढं
जगात दुसरं चांदणं नाही
आपल्या हसण्या एवढं!
आपणच आपलं चांदणं बनून
घरभर शिंपत रहायचं
साधं सोपं आयुष्य
साधं सोपं जगायचं
हसावंसं वाटलं तर हसायचं
रडावंसं वाटलं तर रडायचं